Hoppa till huvudinnehåll

Nollvision skall driva prehospitalt innovationsarbete

onsdag, december 12, 2018

För att utveckla den prehospitala vården vill Ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PreHospen vid Högskolan i Borås och Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park tillsammans skapa en bred samverkansarena. Denna skall som ledstjärna ha visionen: Inga misstag i prehospital bedömning och prioritering.

Vinnova har anslagit medel för parterna att utreda förutsättningarna för att etablera en Prehospital Arena. Den skall ta avstamp i Prehospital ICT Arena (PICTA) men med ett större scope, dvs inte bara fokusera på ICT/eHälsa.

– Den prehospitala sjukvården är otroligt viktig, inte bara i akuta situationer, utan i ett betydligt bredare perspektiv. Ju säkrare bedömning och beslut som kan fattas prehospitalt, desto bättre för patienterna. Därför vill vi nu öka samverkan och på så sätt ta ett bredare grepp utifrån en gemensam vision, säger Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för PICTA. 

Den prehospitala vården är en viktig del av sjukvårdens utpekade omställningsområden; god och nära vård, mer högspecialiserad och centraliserad vård, digitalisering samt kvalitetsförbättring. 

Det innebär att det bland annat ställs högre krav på precisionen i tidiga vårdbeslut rörande patientbedömning och prioritering. För att på bästa sätt möta upp mot kraven och utmaningarna behövs en bred och öppen samverkan mot en gemensam prehospital vision - en nollvision avseende misstag i prehospital bedömning och prioritering.

Man ska bygga vidare på det unika samverkanskluster, där alla projektparter ingår, som redan etablerats genom flera projekt där PICTA varit katalysator.

Verksamheten inom PICTA har utvecklats väldigt positivt och idag ingår ett 30-tal aktörer. Flera projekt har under året fått finansiering, där både Vinnova och Västra Götalandsregionen bidragit. I samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter skapas bättre förutsättningar för vårdens digitalisering - läs mer om några av projekten här:

PreTest - mobil testbädd i form av en fullt IT-utrustad ambulans

PreSISe - AI-baserat beslutsstöd för bedömning av sepsisrisk

ViPHS - videostöd i den prehospitala strokekedjan