Hoppa till huvudinnehåll

PrehospIT - IT för bättre ambulanssjukvård

Det nationella samverkansprojektet PrehospIT-Stroke leds av Prehospital ICT Arena. Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för effektivare användning av ICT/eHälsa i den prehospitala sjukvården genom att lägga en grund för nationell harmonisering av semantisk och teknisk interoperabilitet. I projektet hanteras information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten hela vägen från larm till 112 till vård på rätt sjukhus. 

På sikt skall projektet leda till bättre ICT-stöd och lösningar i det akuta skedet såväl som i uppföljning, verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring på både lokal och nationell nivå. Projektet är finansierat av Vinnova samt de 21 medverkande parterna från sjukvård, näringsliv och akademi i hela Sverige.

Hälso- och sjukvården är inne i en digitaliseringsprocess som påverkar alla dess delar och verksamheter. En viktig komponent i detta är att alla inblandade system kan kommunicera och förstå varandra – att det finns en semantisk och teknisk interoperabilitet. Att lösa detta kan synas enkelt, men avsevärda resurser satsas regionalt, nationellt och internationellt på denna utmaning som ännu inte fått sin lösning och praktiska tillämpning mer än i begränsad omfattning. Projektet PrehospIT adresserar denna problematik inom det prehospitala området med stroke som första tillämpningsfall, och med ambitionen att lämna en utprovad öppen rekommendation avseende semantisk och teknisk interoperabilitet. Med rekommendationen som grund vill projektgruppen peka ut en färdriktning för fortsatta satsningar inom prehospital ICT där interoperabilitet kan hanteras på ett pragmatiskt sätt.

– I den prehospitala vårdkedjan samverkar många parter och system. I dagsläget saknas en gemensam syn kring hur information, begrepp och dokumentation ska hanteras för att bäst gynna vården och patienten. Dessutom saknas en samsyn kring teknisk koppling mellan de olika system som används. Om man kan hitta ett gemensamt språk och överbrygga de tekniska hindren skapar man förutsättningar för snabbare, bättre och säkrare bedömning och handläggning i det akuta skedet. Men också kraftigt förbättrade möjligheter till uppföljning och verksamhetsutveckling, säger Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig på Lindholmen Science Park och Professor of Practice inom Healthcare Informatics på Chalmers tekniska högskola.

Konkret kommer projektet att ta fram förslag på hur ICT gemensamt bör samordnas och utvecklas mellan alla inblandade aktörer för att förbättra ambulanssjukvården. Arbetet innebär bland annat att hitta gemensamma begrepp och att utveckla teknisk samverkan mellan befintliga system. Förslaget kommer att testas praktiskt i vårdkedjan för akut stroke, med målet att bland annat kunna demonstrera snabbare och effektivare hjälp till den som drabbas.

Att välja den akuta strokekedjan som första tillämpnings-exempel faller sig naturligt. Varje år drabbas cirka 25 000 personer i Sverige av stroke. Det är den kostsammaste somatiska sjukdomen i Sverige eftersom den leder till fler vårddagar på sjukhus och sjukhem än någon annan kroppslig sjukdom. Årskostnaden har beräknats till i storleksordningen 19 miljarder kronor. 

Sjukdomen drabbar i huvudsak äldre personer, över 70 år, men även betydligt yngre. Studier har visat att cirka 20 procent avlider och att 30 procent blir funktionellt beroende, vilket innebär att de behöver hjälp av någon annan person för basala saker som att gå på toaletten och liknande, alternativt att de behöver vårdas i särskilt boende. I storleksordningen 50 procent bedöms som ”funktionellt oberoende” men dessa kan ha olika grader av neurologiska funktionsstörningar – ibland livslånga. 

Vid en akut stroke är tiden till adekvat behandling oerhört viktig och avgörande för utfallet. Beroende på typ och storlek av stroke samt avstånd till behandlande sjukhus är olika behandlingsalternativ aktuella i det akuta skedet - trombolys, trombektomi eller neurokirurgi, där de två senare enbart utförs på universitetssjukhus.

När trombektomier nu introduceras i den akuta strokevården ökar kravet på kvalitén av den prehospitala bedömningen. Det är inte längre så att ambulansen ska köra direkt till närmaste trombolyssjukhus, utan det ska göras en bedömning om patienten ska direkt till sjukhus för trombektomi eller passera ett trombolyssjukhus på vägen. För att kunna fatta dessa avgörande beslut med hög precision är de ICT-lösningar som utgör grunden i PrehospIT oerhört viktiga.

Utöver IT-stöd skall även video-lösningar för prehospital konsultation utredas och rekommenderas.

Projekt PrehospIT genomförs i ett antal faser:
I.    inventering, analys och rekommendation,
II.    tester i labbmiljö (”Connectathon”) av rekommendation 
III.    fullskalig simulering av ICT-stödd strokevårdkedja baserat på realistiska ”use case”
IV.    analys av simuleringar samt spridning av resultat

PrehospIT är nu i fas IV, och avslutas under våren 2017.

PrehospIT-Stroke har utformats inom PICTA Forum.

Publikationer