Hoppa till huvudinnehåll

Mi Amigo – digitaliserar mobil sjukvård

Hälso- och sjukvården har inlett en omfattande långsiktig omställning driven av bl.a. ökande vårdbehov, kvalitets- och effektivitetsmål samt nya vårdmetoder och processer. Omställningen drivs regionalt och nationellt utifrån huvudlinjerna om god och nära vård, mer högspecialiserad och centraliserad vård, digitalisering samt kvalitetsförbättring. Som vision kan målet beskrivas som en god, jämlik, och optimal sjukvård för alla.

 

En förutsättning för att omställningen ska bli framgångsrik är en kraftigt utvecklad mobil sjukvård där flera olika aktörer samverkar optimalt. Vidare att denna i alla delar är uppbackad av en ändamålsenlig digitalisering. I begreppet mobil sjukvård inkluderas dagens mobila prehospitala sjukvård men också annan framväxande mobil sjukvård kopplad till sjukhus, primärvård och kommuner. Även funktioner som larmmottagning, bedömning och prioritering samt stödjande IT-system och samverkan med sådana inkluderas. Sammantaget innefattas allt som krävs för att kunna stötta den mobila sjukvården och dess företrädare i beslutsstöd, samverkan, verksamhetsutveckling och uppföljning.

För att driva digitaliseringen framåt har PICTA initierat projektet Mi Amigo, som är ett resultat av projektet Prehospital Arena. Målet är att etablera en öppen visionsdriven triple-helix samverkansmiljö med PICTA som inspiration och erfarenhetsbank. Mi Amigo ska tillse att långsiktiga och hållbara systeminnovationer verkställs regionalt, nationellt och internationellt utifrån en gemensam vision. Vidare att nya ekosystem för samverkan inom mobil sjukvård etableras.

Arbetet med Mi Amigo leds idag av ett kärnteam bestående av ett antal samverkande regionala innovationsnoder med ett gemensamt nav, i regi av PICTA, för ledning och koordination. I dagsläget är parter från Västra Götalands regionen (VGR) samt regionerna Jämtland/Härjedalen, Uppland, Kronoberg och Blekinge uttryckt sin vilja att medverka. Andra parter inbjuds att delta i arenan i en fri och öppen form.

Arenans vision formuleras: En god, jämlik, och optimal mobil sjukvård för alla oavsett behov, plats och händelse. Specifikt blir arenans mission då att driva den digitalisering som stödjer, och är en förutsättning för, den mobila sjukvården och dess företrädare att över tid genomföra sitt uppdrag med högsta kvalitet och precision.

Projektmedel sökts kontinuerligt och skall i första hand gå till att etablera och driva arenan samt till extern kommunikation och initiala profilprojekt i noderna. Ytterligare projekt ska successivt definieras och drivas tillsammans med olika intressenter i arenan såsom sjukvård, akademi, näringsliv, intresseorganisationer etc. Projektmedel till dessa söks från olika externa källor.

Fakta:
Mi Amigo var namnet på ett fartyg som användes som radiostation av bl.a. Radio Caroline och Radio Nord. Genom sina sändningar och aktiviteter tvingade dessa på kort tid fram radikala förändringar av musikutbudet i de etablerade nationella radiokanalerna. 

Kvinna ler varmt in i kameran. Bakgrunden är oskarp men där skymptas en innovativ miljö med människor som står och diskuterar

Hanna Maurin Söderholm

Programledare