Hoppa till huvudinnehåll

Från Vitalis: Tekniska implementeringsprocesser inom sjukvården – ett problem?

onsdag, september 15, 2021

PICTAs grundare, Bengt Arne Sjöqvist, numera Professor of Practice emeritus vid Chalmers, har ägnat större delen av karriären åt teknik inom hälso- och sjukvården. I en presentation från Vitalis 2021 delar han och kollegan, senior professor Kaj Lindecrantz vid Högskolan i Borås, med sig av reflektioner och slutsatser dragna från olika E-hälsoprojekt de drivit och medverkat i under dryga 35 år.
Deras reflektioner försöker bland annat svara på frågor som varför det ofta går långsamt för utvecklingen och nyttiggörandet av E-hälsa samt var viktiga förbättringspunkter ligger.

Under doktorandstudierna (1977-1984) vid Chalmers föddes Bengt Arne Sjöqvists ambition att föra ut medicinteknisk forskning och kunskap till verkligt nyttiggörande i vården. Det här ledde i sin tur till att han tillsammans med Kaj Lindecrantz 1985 etablerande Stiftelsen Medicin & Teknik på Chalmers där de kunde verka i glappet mellan akademi och näringsliv samt sjukvård med fokus på nyttiggörande. Nyttiggörandet är något som sedan kännetecknat Bengt Arnes karriär, vilket han själv sammanfattar som: Nyttiggörandet av ny teknik inom hälso och sjukvård.

– Jag har alltid tyckt att det var roligt och tycker fortfarande att det är lika roligt

Efter doktorsexamen 1984 har Bengt Arne varit forskare, haft ledande positioner inom näringslivet och startat upp både stiftelser, företag och PICTA. I dessa roller har han tillsammans med kollegan, Kaj Lindecrantz, hunnit med flera projekt som syftat till att förbättra hälso- och sjukvården genom tekniska lösningar bla inom E-hälsa. I presentationen som går att titta på ovan, ger Bengt Arne och Kaj en bakgrund till E-hälsa samt presenterar reflektioner och slutsatser kring lyckade och mindre lyckade projekt som genomförts genom åren.

“Nyttiggörandet av IT & E-hälsa går för långsamt”

Det är sällan eller aldrig tekniken vid den aktuella tidpunkten som har varit ett hinder för implementeringen av en teknisk lösning till operativ drift inom hälso- och sjukvården.
I sina reflektioner och slutsatser pekar Bengt Arne och Kaj på en rad andra faktorer än lösningen, behovet eller tekniken i sig, som sätter käppar i hjulet för implementering och nyttiggörande. Övergången från projekt till operativ drift är en sådan kritisk punkt. Här ingår tex uppskalning, underhåll, support och vidareutveckling. 

– I övergången måste det också ofta ske förändringar i organisation och arbetssätt, menar Bengt Arne. Likaså är affärsmodellen av avgörande betydelse. 

Hur når man den fulla potentialen?
För att ringa in problemet sammanfattar Bengt Arne det i fem punkter som beslutsfattare, organisatörer, projektansvariga och behovsägare kan ha med sig för att E-hälsa ska kunna nå den goda effekt som den har potential för inom hälso- och sjukvården.

1.   Det är inte tekniken som är problemet
Det vårdmässiga behovet, problemet och önskade nyttan ska i projekt komma först, de styr i sin tur den tekniska lösningen. Ny teknik ger nya möjligheter, men är sällan avgörande för framgångsrikt nyttiggörande.

2.   Affärsmodellen
Hur innovationen ska finansieras och drivas långsiktigt, samt vem som skall betala och för vad.

3.   Anpassning och processanalys
Att innovationen ska matcha hur användarna arbetar och verksamheten organiseras.

4.   Change management
Att hela organisationen involveras på ett sätt så att alla är inkluderade i förändringen och att man är beredd att göra de anpassningar som krävs för ett optimalt nyttiggörande.

5.   Marknadsbearbetning
Att uppnå nödvändig klinisk acceptans och förståelse på alla nivåer genom att peka på vetenskapliga studier, testinstallationer, erfarenheter och att lösningen faktiskt har en positiv effekt på verksamheten och vårdutfallet.
 
Kontaktuppgifter

Bengt Arne Sjöqvist
Mail: bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se

Kaj Lindecrantz
Mail: kaj.lindecrantz@hb.se