Hoppa till huvudinnehåll

Fem frågor till...

tisdag, oktober 26, 2021

... Christian Carlsson, utvecklingsledare för det nya nationella utvecklingscentret för räddningstjänsten.

Sedan september bygger Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upp ett nytt nationellt utvecklingscenter. Utgångspunkten är samhällets förändrade hotbild, teknikutveckling och forskning - med fokus på skadeplatssäkerhet. Christian Carlsson är tillsatt som utvecklingsledare. 

MSB har inom ramen för sitt ansvar för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor gjort denna satsning. Varför satsar man just nu?

- MSB har sedan flera år medverkat till forskning och innovation på flera sätt, och man har identifierat ett behov av att omsätta forskning och innovation till praktiskt arbete kopplat till räddningstjänstområdet. RSG har en lång historia som en utvecklings- och innovationsorienterad organisation. MSBs intentioner och RSGs ambitioner stämmer väl överens så därför har ett avtal slutits om att starta ett nationellt utvecklingscenter med inriktningen säkerhet på skadeplats i Göteborg. Sedan september är jag utsedd till utvecklingsledare.

Varför behövs det en satsning på ett nationellt utvecklingscentrum inom räddningstjänsten? 

- Det förändrade olyckslandskapet ställer nya krav på räddningstjänstens förmåga vid arbete på skadeplats, men samtidigt ger det oss helt nya möjligheter att utveckla våra arbetsmetoder och nyttja befintlig teknik.

Räddningstjänsten är kommunal och det finns många små räddningstjänster runt om i landet som inte har samma möjligheter som RSG att jobba med dessa frågor. Syftet med att se utvecklingscentrat som en nationell resurs är att alla räddningstjänster ska kunna ta och vara en del av den verksamhet som bedrivs.

Vad ser du som den största utmaningen under uppstartsfasen?

- Verksamheten ska bygga på identifierade behov hos räddningstjänsten för att öka säkerheten på skadeplats. När behoven är identifierade ska de omsättas för att skapa bättre förutsättningar för insatspersonalen. Det handlar både om att införa befintliga tekniska lösningar från andra organisationer, nationellt och internationellt, samt att få möjlighet att pröva nya arbetsmetoder i testmiljö. 

Den stora utmaningen blir att nyttja den befintliga, ibland, tysta kunskapen som finns hos personalen inom svensk räddningstjänst samt att skapa möjligheter att omsätta en idé till verksamhet som skapar värde på skadeplats. 

Detta är ju tänkt att vara en öppen nationell samverkansarena enligt, till viss del, samma principer som PICTA fast för räddningstjänsten. Vad ser du för möjligheter till samverkan PICTA och det nationella utvecklingscentrat?

- Vi har redan nu en god kontakt med både PICTA och Lindholmen Science Park och jag ser många möjligheter framöver. Förutom det uppenbara att vi engagerar oss i att rädda liv, så finns det mycket att lära av varandra. Vi ämnar medverka i gemensamma projekt för att tillföra fler perspektiv och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. PICTAs engagemang för samarbete med innovations- och medarbetardrivna organisationer kommer vara till stor nytta för vår utveckling. 

Det nationella utvecklingscentrat håller precis på att startas upp nu, men på sikt kommer det bli ett jättebra samarbete. Jag tycker att PICTA har många goda exempel på hur idéer från personalen som arbetar på fältet har omsatts till både nya tekniska lösningar och nya arbetsmetoder. 

Vill du veta mer?

Kontakta Christian Carlsson
Utvecklingsledare, NUC
+46 31-3856518
christian.carlsson@rsgbg.se