Hoppa till huvudinnehåll

Automatisk falldetektering optimerar fallskadeprocessen för äldre

tisdag, december 8, 2020

Projektet Autumn Leaves ämnar få bukt med ett av våra största samhällsproblem, nämligen att reducera tiden och öka precisionen i den prehospitala vårdprocessen för fallskador hos äldre. Nu ger Innovationsfonden VGR sitt stöd för projektet som startar i januari 2021.

Hos äldre är fallskador den vanligaste och farligaste av de skador som kräver ambulans till sjukhus. Fallrisken ökar med stigande ålder på grund av försämrade funktioner, sjuklighet och medicinering. Den drabbade bor ofta ensam och det kan dröja flera timmar innan hjälp anländer, då det kan vara svårt att själv ta kontakt. 

Autumn Leaves - fokus på effektiv handläggning

Därför är snabb och rätt vård är av stor betydelse för att minska lidandet och förhindra allvarliga konsekvenser vid höftfraktur eller skallskada. I projektet Autumn Leaves ämnar man därför arbeta för snabbare handläggning med automatiskt larm- och informationsöverföring från fallincident till omsorg, prehospital larmcentral och ambulans. Detta effektiviserar den medicinska handläggningen. 

- Vi är väldigt entusiastiska över stöttningen från Innovationsfonden VGR för att starta projektet, eftersom det finns ett stort behov i utmaningen kring fallskador. Vi är flera partners inom det multidisciplinära kluster som etablerats inom prehospital forskning och innovation, och som är särskilt lämpat att ta sig an denna typ av projekt, säger Glenn Larsson, projektledare vid PICTA och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ambulansverksamheten.

Dagens lösningar är inte tillförlitliga 

Idag finns trygghetslarm och smarta klockor som kan användas för att varna omsorg eller anhöriga. Men dessa lösningar räcker inte för att få det snabba och optimala medicinska omhändertagande som är önskvärt. Vad som saknas är direkt koppling mellan hemsjukvården, sjukvården, larmhantering och ambulans - rikare information från incident och källor med specifik medicinsk- och omvårdnadsinformation samt en tydligt definierad larmhanterings- och vårdkedja.

Sikte på snabba och säkra beslut

Projektet vill således initiera arbetet med att skapa en integrerad informationstjänst och beslutsstöd för larmcentral och ambulans. Denna kommer att bygga på information från olika källor, till exempel fallsensorer i hemmet och journalsystem som integreras i larmkedjan. För att utveckla vårdkedjan med sikte på snabbare och säkra beslut vid inträffad fallskada kommer man att testa hur denna information kan samlas in, integreras och användas.

Läs om projektet Mobil Röntgen som också beviljats medel

Om projektet

  • Projektnamn: Autumn Leaves
  • Tid: jan-dec 2021
  • Beviljat belopp: 500 000 kr
  • Projektparter: PICTA (koordinering och spridning av resultat), Sahlgrenska universitetssjukhuset ambulansenheten, Sjukvårdens larmcentral VGL, PreHospen, Chalmers tekniska högskola