Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Videostöd i ambulans - projekt får 1,5 miljoner

När resultatet av utlysningen inom VGRs Innovationsfond presenterades stod det klart att projektet ViPHS, ett initiativ från Prehospital ICT Arena vid Lindholmen Science Park, även denna gång tilldelats medel, vid detta tillfälle närmare 1,5 mkr. Projektet utvecklar videostöd i ambulans för att ge strokepatienter rätt vård snabbare.
Bengt Arne Sjöqvist, PICTA, Magnus Hagiwara, Högskolan Borås, Lars Rosengren, SU, Jan Erik Karlsson, SU, Hanna Maurin Söderholm, Högskolan Borås & Stefan Candefjord, Chalmers

Projektet leds av Lars Rosengren, professor i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och föreståndare för Stroke Centrum Väst. Projektet är ett initiativ från PICTA, Prehospital ICT Arena, vid Lindholmen Science Park och dessutom medverkar Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola (Elektroteknik) samt ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen.

Projektet ViPHS, videostöd i den prehospitala strokekedjan, undersöker hur man med hjälp av videostöd kan förbättra möjligheten att ge en korrekt preliminärdiagnos redan i ambulansen, fatta beslut om vårdnivå och förbereda det akuta omhändertagandet på sjukhuset. I ett första skede handlar det om stroke, men videostödet kan i framtiden användas vid betydligt fler sjukdomstillstånd, t.ex. olycksfall. I ViPHS ”streamas” realtidsvideo från ambulansen till en regional strokebakjour, där neurologisk expertis i samråd med ambulanspersonalen gör en bedömning av patienten och där man tillsammans fattar beslut om vad som är lämpligast att göra i det aktuella fallet. 

Lars Rosengren beskriver vilka problem videostödet kan bidra till att lösa.

- Beroende på var du bor är den akuta vården vid svåra stroke ojämlik eftersom tiden till behandling ska vara kort. Majoriteten av alla stroke är lindrigare och behandlas bäst med propplösande medicin, medan svårare stroke ofta beror på en stor propp som måste dras ut mekaniskt. Eftersom propplösande behandling kan ges vid alla sjukhus kör ambulanserna i första hand till det som är närmast och i de fall läkarna där konstaterar att det rör sig om en stor propp så transporteras patienten vidare till Sahlgrenska där den avancerade propputdragningen kan göras, säger Lars Rosengren.

-Men omvägen via det lokala sjukhuset försenar hanteringen med minst en timma och då finns det ofta inte tid att påbörja propputdragningen eller om den hinner ges blir effekten sämre. Det bästa för dessa patienter vore därför att direkttransporteras till Sahlgrenska utan omväg men det är ett medicinskt beslut som ambulanspersonalen inte kan ta. 

-Men med hjälp av videostöd kan strokeexperten på Sahlgrenska stödja och bedöma ambulanspersonalens anamnestagning och undersökning av patienten och därefter fatta ett välgrundat beslut om eventuell direkttransport för propputdragning. Videostöd kommer därför göra den akuta vården av stroke mer jämlik, avslutar Lars Rosengren.

Projektets mål är att ta fram underlag som kan ligga till grund för ett eventuellt regionalt breddinförande och upphandling. I detta underlag ingår att teknik testats, arbetsprocesser utformats och inverkan på inblandade vårdaktörer identifierats – allt för att möjliggöra ett så smidigt breddinförande som möjligt. Resultaten kommer bl.a. att göras tillgängliga via PICTA och arenans nätverk Metis Forum. I ViPHS inledande steg testades bl.a. teknik och process genom fullskaliga simuleringar. I det projektsteg som nu erhållit finansiering kommer projektet att stegvis gå mot tester i utvalda ambulanser i operativ drift.

Professor Bengt Arne Sjöqvist är programansvarig för PICTA vid Lindholmen Science Park, som samarbetar med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Han är också professor of practice i Healthcare Informatics på Chalmers. Bengt Arne berättar om planerna framöver i projektet.

-I projektets första steg testade vi teknik och arbetsprocesser i simulerade autentiska patientfall. Detta lärde oss mycket om exempelvis kameraplaceringar, hur en videostödd undersökning skall genomföras och vad vi kan förvänta oss av påverkan på arbetsprocesser och liknande, säger Bengt Arne.

-Nu skall vi med detta i bagaget ta steget ut i verkligheten – alltså operativa ambulanser. Målet i projektet är inte att vi som projektgrupp på sikt skall leverera kompletta lösningar till t.ex. VGR. Istället skall vi skapa underlag så att en eventuell upphandling och ett breddinförande kan göras med så god kunskap kring teknik, organisationspåverkan och arbetsprocesser som möjligt. Genom att projektet drivs inom ramen för PICTA är ambitionen också att sprida denna kunskap till så många som möjligt – vi vill ju att en fungerande metod skall få ett så brett och snabbt genomslag i vården som möjligt, och då inte bara i VGR, understryker Bengt Arne.

Stefan Candefjord är forskarassistent på Chalmers, Elektroteknik och också verksam vid Medtech West. I sin forskning studerar han bland annat olika former av kliniska beslutsstöd i den prehospitala vården. Han ser att denna form av beslutsstöd kommer att påverka den prehospitala vården och även bidra till hans forskning.

-Jag tror att videostöd kommer att ge möjlighet att förbättra bedömningen och vården av strokepatienter genom att öka precisionen i de tidiga besluten i vårdkedjan. Projektet kan också öppna upp möjligheter för att bättre bedöma andra patienter, exempelvis för att fatta beslut om vart en patient som utsätts för trauma, som en trafikolycka, bör transporteras, säger Stefan. 

-Konsultation med experter kan också förbättra möjligheten att på bästa sätt använda mer avancerade beslutsstöd och framtida diagnostisk utrustning i den prehospitala miljön, t ex mikrovågsdiagnostik för att detektera inre blödningar eller självlärande algoritmer som beräknar sannolikhet för allvarlig skada eller sjukdom baserat på en sammanvägd bedömning av riskfaktorer, avslutar Stefan.

Fakta:

  • Stroke drabbar cirka 25 000 personer i Sverige varje år och bara i VGR handlar det om 4000 fall.
  • Något färre än 10 % beror av svåra cerebrala infarkter till följd av en ”propp” i en central artär i hjärnan.
  • Ungefär en fjärdedel avlider och av de överlevande blir cirka 30 % beroende av livslång hjälp med vardagssaker.
  • Även i den grupp som drabbas minst är det vanligt att man får kvarstående problem.
  • Förutom att stroke skapar stort lidande är det också den mest kostsamma sjukdomen i Sverige- runt 19 miljarder varje år.  

Läs mer om ViPHS

Läs mer om VGRs Innovationsfond