Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digital samverkan i projekt om Mobil Röntgen

Hur kan digitaliseringen användas för att effektivisera vårdprocesser vid omställningen till Nära Vård? Kring den frågan initierar PICTA och samarbetspartners nu ett projekt som stöttas från Innovationsfonden VGR.

– I allt det utmanande och spännande som digitaliseringen för med sig är det viktigt att titta på konkreta möjligheter inom vården, säger Glenn Larsson, projektledare vid PICTA. 

Projektet omfattar en mobil enhet bemannad av en röntgensjuksköterska och utrustad med teknik och eget portabelt nätverk som möjliggör digital överföring av röntgenbilder direkt från boendet till läkare på sjukhus. Detta innebär snabbare diagnostisering, beslut om fortsatt handläggning och kan utföras helt på distans. Patienter som inte behöver slutenvårdens resurser kan då erbjudas fortsatt adekvat behandling via primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. 

Initiativet har en konkret uppgift: Att medföra att patienten fortsatt vårdas nära och undviker onödig slutenvård. 

Viktigt att undvika ambulanstransport

Vid misstanke om fraktur genomförs röntgenundersökning i patientens hemmiljö, istället för det konventionella sättet där patienterna behöver ambulanstransport till sjukhus för diagnostisering och beslut om åtgärd. 

Vid dessa transporter krävs att en ledsagare i form av anhörig eller personal från boendet medföljer, eftersom en stor andel av patienterna är kognitivt påverkade eller besväras av demens. 

Kontrollröntgen på äldreboendet

Projektet kommer att undersöka möjligheterna att utveckla kontrollröntgen av höftfrakturproteser på äldreboenden, istället för på sjukhus som är rutin idag.

För patienter som har en röntgenverifierad fraktur, exempelvis höftfraktur, kan sjukhusvistelsen och behandling med operation förberedas redan på äldreboendet och i en sammanhållen vårdprocess med berörda vårdgivare. 

- Att radiologiskt undersöka patienten prehospitalt är inte nytt på något sätt, detta görs redan idag på en del platser i Sverige och utomlands med goda resultat. Det nya i detta projektet är att skapa digitala samverkan mellan de olika vårdaktörerna och de beslutsprosesser som ska säkerställa en kontinuerlig och högkvalitativ nära vård, säger Glenn Larsson.

Projektet avser skapa samarbete mellan för första linjens sjukvård (ambulans, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård) för patientnära vård (smärtlindring, triagering) samt analyser, såsom provtagning, med digital överföring till specialistsjukvården och erbjuda ett beslutsstöd för trygg nära vård och uppföljning.

Läs om nya projektet Autumn Leaves som också beviljats medel

Om projektet

  • Projektnamn: Personcentrerad Mobil Röntgen
  • Tid: jan-dec 2021
  • Beviljat belopp: 1 MKR
  • Projektparter: Verksamhetsområden vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ortoped, röntgen, ambulans och anestesi), primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen-IT, PICTA, Högskolan i Borås

image_from_ios_4.jpg