Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Connectathon kopplade samman vårdkedjans IT-system

Projektet PrehospIT som skapar förutsättningar för bättre IT inom ambulanssjukvården har genomfört vad som kan vara världens första Connectathon inom Prehospital eHälsa. I denna kopplade projektets medverkande företag, SAAB, Ortivus, Cerner och InterSystems samman sina produkter och utbytte information med varandra utgående från den rekommendation som utarbetats i PrehospIT. Nu när det visats att systemen kan samverka som avsett kommer nästa projektsteg – att demonstrera att det också innebär ökad patientnytta. Det görs i nästa projektsteg.

Connectathon har sitt ursprung i IHE (Integrating the Healthcare Enterprise - en icke vinstdrivande internationell organisation som etablerades 1991), och är ett sätt att utifrån definierade användarfall och rekommenderade tillämpningar av t.ex. internationella standards visa och dokumentera att olika IT-system inom hälso- och sjukvården kan samverka. Praktiskt går det till så att man bjuder in till en Connectathon där leverantörer och andra är välkomna att under några dagar fysiskt koppla samman sina system och sedan visa att de uppfyller definierade användarfall och rekommendationer. IHE som internationell organisation verkar för interoperabilitet, samt stödjer och främjar användandet av internationella standards såsom DICOM och HL7.

PrehospIT har som mål att skapa förutsättningar för att på bästa sätt kunna utnyttja och utveckla eHälsa/ICT i prehospital sjukvård. Detta i sin tur resulterar i bättre akutvård, uppföljning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. En grundpelare för att åstadkomma detta är ökad semantisk och teknisk interoperabilitet mellan de IT-system som berör ambulanssjukvårdens verksamhet, och PrehospIT har här tagit fram en rekommendation. Denna bygger i huvudsak på internationella standards som NEMSIS, Snomed CT och HL7/CDA. Genom att testa i ”IHE-anda” och med en Connectathon vill projektet verifiera rekommendationen samt närma sig internationellt vedertagna modeller och metoder för att åstadkomma bred interoperabilitet.

Connectathon genomfördes på Lindholmen Science Park där alla system kopplades samman och olika på förhand definierade testfall prövades.

Semantisk och teknisk interoperabilitet är av stor vikt inom hela hälso- och sjukvården av samma skäl som inom det specifikt prehospitala – det är en förutsättning för framgångsrikt användande av ICT. Olika vägar att uppnå målet diskuteras ständigt och många olika projekt initieras. PrehospIT har på ett pragmatiskt sätt visat på hur relevanta aktörer inom ett specifikt område genom fokuserat arbeta kan nå framgång, och kan därmed tjäna som ett gott illustrationsexempel för andra initiativ på området.

Inom det prehospitala området finns nu en grund lagd baserad på den akuta prehospitala stroke-kedjan. Denna kan i nästa steg växa till att täcka hela det prehospitala området. Här är det viktigt att fortsatt samverka med nationella organisationer och aktörer t.ex. FLISA (Föreningen för Ledningsansvariga I Svensk Ambulanssjukvård), såväl i deras ansträngningar runt rekommendationer för ambulansjournaler, som i det inledda nordiska samarbetet Nordic EMS.

Connectathon var en viktig milstolpe i PrehospIT. Nu fokuseras på nästa stora steg – ett fälttest där den kliniska nyttan med bra IT-stöd i den akuta strokekedjan skall påvisas. Detta genomförs som ett fullskaligt simuleringstest där olika patientfall handläggs av olika ambulansbesättningar - med och utan samverkande IT-stöd.

Kontakt:
Bengt Arne Sjöqvist
bengt.arne.sjoqvist@lindholmen.se