Hoppa till huvudinnehåll
Videoutrustning testas

PreViS - Prehospital Video i Samverkan

I september 2022 avslutade projektet PreViS - Prehospital Video i Samverkan - som startades strax före pandemin med målet att bidra till forskning, teknisk utveckling och innovation inom videoteknik som bedömningsstöd för prehospitala tjänster. PreViS är ett interregprojekt med stöd från EU-programmet Interreg och från Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen. Målet med interregprojekt är att  utveckla och skapa samarbete över nationsgränserna. Projektets samarbetspartners kommer därför från Sverige och Norge. Utöver PICTA deltog också PreHospen vid Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola på den svenska sidan, och på den norska sidan Sykehuset Innlandet och Helseinn.

När projektet avslutades i september kunde deltagare från både den svenska och norska sidan av projektet samlas fysiskt på Lindholmen i Göteborg för att för första gången någonsin fokusera helt på prehospital video under en heldag. I och med pandemin försvårades arbetet bland annat genom att man i det gränsöverskridande projektet inte kunnat göra studiebesök hos varandra, men också genom att ambulanspersonalens arbete påverkats på många sätt. Detta kan ha påverkat valet av de sinsemellan olika lösningar på den svenska och den norska sidan.

- Projektets målsättning var att testa video som kommunikationsstöd för bedömning och beslut om vårdnivå mellan ambulanssjukvård och läkare, exempelvis för äldre och sköra patienter, berättar Glenn Larsson, projektledare vid PICTA och en av de som arbetat i projektet. En av förutsättningarna som vi hade med oss in i arbetet var att skapa en plattform för samverkan mellan norska och svenska aktörer inom akademin, hälso- och sjukvården samt på tekniksidan, och det tycker jag att vi uppnått. På sikt hoppas vi att användning av videolösningar kan bidra till förbättrade patientbedömningar i ambulanssjukvård.

På norska sidan tog man fram en lösning som presenterades under dagen och som bland annat består av ett headset med videokamera. Norrmännen  demonstrerade sin ’hovedkamera’ vid en norsk ambulans som parkerats inne i konferenshallen.

Norska videolösningen

Nils Halvor Gryting, Sykehuset Innlandet, demonstrerar ’hovedkameran’ som implementerats på den norska sidan av projektet.

På den svenska sidan var det tre test-siter, två i VGR; SU ambulans/mobila närsjukvårdsteam, NU-sjukvården, ambulans / vårdcentralen Lysekil, och en i Dalarna, ambulanssjukvården /primärvården Falun. Samtliga valde en videolösning via Cisco Jabber.

- Vi valde att använda oss av en mobilkameralösning i ambulanssjukvårdens bedömningsbilar där ambulanssjuksköterskan kunde koppla upp sig mot läkare vid det mobila närsjukvårdsteamet vid Sahlgrenska, berättar Jonatan Green, ambulanssjuksköterska vid Ambulans- och Prehospital akutsjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhus och en av projektledarna i PreViS-projektet. Vi stötte på en del barnsjukdomar, främst svårigheter att få till en bra bildöverföring och en stabil uppkoppling från bedömningsbilen. Dessa bekymmer hittade vi lösningar på och när sommaren stod för dörren var vi redo att köra igång skarpt. Tyvärr fick projektet då stå tillbaka på grund av ett ytterst ansträngt bemanningsläge. Trots att vi stött på hinder, som på grund av projektets korta tid var svåra att överbrygga, tar vi med oss att vi nu byggt upp en viktig infrastruktur kring videoöverföring mellan den prehospitala miljön och sjukhusen.

Under dagen presenterade Erik Sparring, Region Dalarna, sina reflektioner och erfarenheter.

- I Dalarna ville vi undersöka om video kan underlätta ambulansens handläggning av patienter där primärvård bedöms vara lämplig initial vårdnivå, säger Erik. Arbetet blev därför ett samarbete mellan några vårdcentraler och ambulanssjukvården i Falun, där primärvårdens läkare skulle finnas tillgängliga för videokonsultation dygnet runt. Vi började med en inventering av befintliga videosystem som regionen upphandlat och valde att bygga vidare på ett av dem. Det innebar snabb projektstart samt små investeringar i hård- och mjukvara. Vi hann under projekttiden få ihop något färre videokonsultationer än vad vi hoppats på, men de som blev av fick mycket positiva utfall. Exempelvis kunde patienter stanna i hemmet och få en tid på vårdcentralen för provtagning och läkarbesök dagen efter istället för transport till akuten mitt i natten.

Under dagen gavs de nästan 100 deltagarna från Norge, Sverige och Danmark också möjlighet att mingla för att underlätta att dela erfarenheter och testa lösningar från flera leverantörer på plats. Efteråt var de flesta deltagare överens om att det varit givande att få träffas och dela både erfarenheter och kunskap med andra som på ett eller annat sätt arbetar med prehospital video. Många lyfte hur lärorikt det var att man också delat vad som inte funkat eller var man fastnat under arbetet.

Hanna Maurin Söderholm leder paneldiskussionen

Dagen avrundades med en paneldiskussion ledd av PreViS projektledare Hanna Maurin Söderholm med från vänster norska överläkaren Lars Olav Fjose, Marianne Ege Lundberg från Sondre-land kommune i Norge, Erik Sparring från Region Dalarna och Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers.

- Nu har vi börjat undersöka andra videoplattformar eftersom den nuvarande krånglat en del och blir konstadsdrivande, säger Erik Sparring, Region Dalarna. Vi hoppas kunna få till en lösning där stora delar av den prehospitala vårdkedjan ges möjlighet att prata med varandra. Tänk om hemtjänst, hemsjukvård, mobila team, primär- och ambulanssjukvård med flera kunde nå varandra via samma system! Jag är övertygad om att det finns en enorm potential här för samtliga inblandade- inte minst patienterna. Prehospital video utgör dessutom en självklar del i arbetet med digitalisering, personcentrerad samt god och nära vård, vilket samtliga är områden som står högst upp på agendan i många kommun- och regionplaner idag.

Från PICTAs håll konstaterar man att det uppenbart finns en enorm potential i prehospital video och att ett samlande forum som detta verkligen behövs för att vi alla ska kunna utveckla den potentialen tillsammans, men också anpassat till våra individuella förutsättningar.

- Tillsammans med våra norska projektpartners vid Sykehuset Innlandet och Helseinn hoppas vi nu på att fortsätta arbeta med PreViS-projektet inom en snar framtid, avslutar Glenn Larsson. De samlade erfarenheter som gjorts runt om i Sverige och Norge ska vi nu förstås noggrant utvärdera och jämföra, samtidigt som vi också fortsätter spana ut i världen, och med det engagerade nätverk som vi fått möjlighet att samla runt prehospital video känner vi att det här inte kan annat än bli väldigt bra!

Fakta om projektet

Avslutat 30 september 2022
Finansiärer: 4 MKR från Interreg, 2 MKR från Regionutvecklingsnämnden.   
Projektparter: PICTA, PreHospen vid Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola, Sykehuset i Innlandet, Region Värmland, Region Dalarna och Västra Götalandsregionen

Kvinna ler varmt in i kameran. Bakgrunden är oskarp men där skymptas en innovativ miljö med människor som står och diskuterar

Hanna Maurin Söderholm

Programledare
Man som ler in i kameran, bakom skymtas en innovativ miljö, trä och stålbalkar

Glenn Larsson

Vice programansvarig & senior projektledare