Hoppa till huvudinnehåll

Nytt nationellt prehospitalt datalabb – en viktig nyckel för innovation och forskning

onsdag, oktober 27, 2021

Vinnova finansierar starten av ett nytt nationellt prehospitalt datalabb under ledning av PreHospen och PICTA. Datalabbet blir en viktig nyckel för innovation, samverkan och forskning. Ett mål är att labbet ska bli en kunskapsnod som underlättar samverkan mellan regioner, näringsliv och forskare.

Prehospital data av god kvalitet är dyrt, resurskrävande och svårtillgängligt samtidigt som efterfrågan är stor. Idag saknas det både sammanhang och datamiljöer som ger överblick över prehospital data, och som även tillhandahåller modeller och arbetssätt för datadelning och användning. En förhoppning med labbet är att underlätta både användning och tillgång till forskningsdata som i sin tur kommer att bidra till nya innovationer och underlätta samarbeten. 

– Tillgång och kvalitet på prehospital data för uppföljning av den prehospitala vården är en av de största utmaningarna inom såväl forskning och innovation. Det är en nyckel till att kunna arbeta informationsdrivet inom vården, utveckla beslutsstöd och driva forskning inom området. Men sammanhanget är mycket komplext och innefattar en rad utmaningar, menar Hanna Maurin Söderholm, Programansvarig för PICTA vid Lindholmen Science Park. 

- Visionen är att datalabbet blir ett första steg mot att prehospital data från olika källor struktureras, tillgängliggörs på ett säkert sätt, och därmed bidrar till att säkerställa en god ambulanssjukvård nationellt, säger Hanna Maurin Söderholm, Programansvarig för PICTA vid Lindholmen Science Park. 

Nationell resurs inom prehospital ambulanssjukvård

Syftet med projektet är att inleda arbetet med att utveckla och etablera ett nationellt prehospitalt datalabb som ska möjliggöra ökad användning av forskningsdata, bidra till nya innovationer och bättre uppföljning av ambulanssjukvården avseende vård, kostnader och utfall.

Målet med labbet är att bli en nationell resurs som samlar, beskriver och tillgängliggör data om den prehospitala ambulanssjukvården till regioner, näringsliv samt till datadriven forskning och utveckling. 

Unik möjlighet för att samla och tillgängliggöra data

Hälso- och sjukvårdsdata är ofta känslig och mycket information kan med dagens förutsättningar inte delas. Samtidigt som datan är känslig finns det även ett stort behov av att utnyttja såväl existerande data som att strukturerat organisera framtida data för att kunna följa upp den prehospitala vården, bedriva forskning av god kvalitet och bidra till informationsdriven vård och innovationer. Det finns ett stort behov att ta fram processer för överföring av data på ett säkert sätt. Projektet omfattar möjliga lösningar inom decentraliserad AI, syntetisk och klonad data samt nya sätt för anonymisering.

Data kan kopplas till labbet på olika sätt, det vill säga att “samla” data kan – men behöver inte innebära en faktisk flytt. Data kan beskrivas och bli sökbar och access kan lösas manuellt, men tillgängliggörande kan även innebära decentraliserade analyser från labbet till ett dataset någon annanstans, via klonad eller syntetisk data, eller genom ett utvecklat register - som i sin tur är metasökbart på variabelnivå i labbets portal.

– Datalabbet kommer ge en unik tillgång till prehospital data vilket är en förutsättning för att  kunna utveckla prehospitala beslutstöd, menar Magnus Andersson Hagiwara, professor och föreståndare för PreHospen vid Högskolan i Borås. 

Starka och engagerade projektpartners

– Vi är glada att vi lyckats samla en så stark och engagerad projektkonstellation, och att vi har ett starkt stöd från såväl journal- och beslutsstödsleverantörer som från olika företag i detta initiativ, säger Hanna Maurin Söderholm, programansvarig PICTA, Lindholmen Science Park.

PreHospen - Högskolan Borås är ett nationellt ledande forskningscentrum för prehospital forskning och har som målsättning att öka kunskapstillväxt inom det prehospitala området. PreHospen är ägare av datalabbet och på sikt den part som driver labbet. PreHospen koordinerar även Ambulansregistret, AmbuReg, ett nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvård med syfte att initiera och främja kunskapsstyrning inom det prehospitala området. Ambulanssjukvården i Sverige utför runt 1 000 000 uppdrag/år och samtliga 21 regioner är anslutna till registret och lämnar data om ambulansuppdrag.

Prehospital ICT Arena - PICTA drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett sjukvård, näringsliv och akademi. Syftet är att genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning driva innovation, nyttiggörande och digitalisering inom den prehospitala sjukvården. PICTAs roll är att koordinera projektet, och bygga upp labbinfrastrukturen tillsammans med AI Sweden, svenskt nationellt centrum för tillämpad AI, vid Lindholmen Science Park. 

Region Stockholm och Region Värmland är projektparter och bidrar med sin kunskap och erfarenhet av att arbeta med och bygga upp infrastruktur för prehospital data. Vidare finns en konstellation av intressenter från journal- och beslutsstödsleverantörer, andra företag  inom området samt nationella domänexperter kopplade till projektet, 

Kontaktpersoner:

hanna.maurin@lindholmen.se
magnus.hagiwara@hb.se

Om projektet 

Projektnamn: Nationellt Prehospitalt Datalabb

Tid:  oktober 2021 - oktober 2023 

Finansiering: 4 Mkr 

 

Projektpartners: 

PreHospen Centrum för Prehospital Forkning, Högskolan i Borås

PICTA, Lindholmen Science Park

AI Sweden, informationsdriven vård, Lindholmen Science Park.

Avdelningen för specialiserad vård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm

Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys, Region Värmland 

 

Medverkande intressenter: Bliksund, CSAM, Medfield Diagnostics, Eyescanner

I nätverken som är kopplade till PICTA, PreHospen och AmbuReg finns alla regioner i Sverige representerade. Genom seminarieaktiviteter och workshops kommer dessa regionala aktörer involveras för att bidra till en nyanserad bild av förutsättningar och utmaningar gällande datafrågor och behov utifrån sin respektive ambulansverksamhet.