Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt

Aktuella projekt

Projekt

 • First Responders- Förstudie

  Prehospital ICT som stöd till IVPA, sjöräddning och andra aktörer som är tidigt på plats vid sjukdom/incidenter men som har begränsad medicinsk kompetens.

 • Prehospital Testbädd

  Ambulanssjukvården har under de senaste 20 åren gått från att vara en uttalad transportorganisation till en avancerad sjukvårdsresurs. Detta ställer stora krav på forskning och utveckling av nya metoder och ny teknik för bedömning och behandling. Tillsammans med Högskolan i Borås, Ambulansen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Ambulansverksamheten vid SKAS och SÄS, Medfield Diagnostics AB och GM Medical AB driver PICTA projektet PreTest. 

 • PreSISe - Prehospitalt BeslutsStöd för Identifiering av Sepsisrisk Läs mer

  PreSISe är ett långsiktigt projekt där ett AI-baserat beslutsstöd ska utvecklas och utvärderas för prehospital skattning av sepsisrisk. 

  En viktig del i projektet handlar om visualisering och nyttiggörande. Här ska sättet som beslutsstödet fungerar, och hur resultaten presenteras och påverkar vårdprocessen, studeras och utvärderas tillsammans med verkliga användare. Som en viktig del i nyttiggörandet kommer frågor kring CE-märkning, ansvar och långsiktig förvaltning av data och beslutsstöd att studeras.

 • Via Appia Läs mer

  Med uppkopplade individer och trafikmiljö skapas nya möjligheter till ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter - exempelvis att detektera, hantera och varna för ´akuta´ trafikincidenter som olyckor, djur på väg eller plötslig sjukdom. För att fullt ut kunna ta till vara möjligheterna krävs dock att grundläggande förutsättningar för samverkan mellan berörda samhälls- och kommersiella aktörer, såväl som illustrativa tillämpningar och erbjudanden, tillskapas. Via Appia leds av PICTA i samverkan med SAFER, trafiksäkerhetscentrat vid Chalmers.

 • ViPHS Läs mer

  ViPHS, videostöd i den prehospitala strokekedjan, är en utbrytning ur PrehospIT-projektet och behandlar videostöd i strokekedjan.

Projekt under planering

Nedanstående projekt har i PICTA/Metis Forum identifierats som att vara av intresse och är under planering. Är ni intresserade av att delta eller veta mer, hör av er till oss!

Projekt

 • Utökat info-stöd under framkörning

  Hur kan man erbjuda ambulanspersonalen ett utökat stöd under framkörning, t.ex. direkt kontakt med inlarmare eller patient?

 • PrehospIT II

  Hur tar vi resultaten från PrehospIT-stroke gällande teknisk och semantisk interoperabilitet vidare till nästa nivå?

  Den nationella ambulanssjukvården måste bli en integrerad del av den nationella digitaliseringen av Hälso- och sjukvården, och därmed Vision eHälsa 2025. I detta projekt skall detta arbete drivas tillsammans med relevanta aktörer.

 • X-border care I

  Prehospital vårdsamverkan över landsgränser.

 • X-border care II

  Prehospital vårdsamverkan över organisatoriska gränser.

Avslutade projekt

Projekt

 • Fler prehospitala SMF www.medtechwest.se

  Projektet inventerade möjligheterna, samt tog fram förslag på åtgärder, för att i Västsverige ytterligare stimulera samverkan, forskning, innovation etc. mellan akademi, näringsliv (SMF- små och medelstora företag) och vårdgivare/vårdansvariga inom det prehospitala området i vid mening – inte bara ICT. Projektet var ett samarbete med MedTech West.

 • Vårdteamen och dess IT-stöd; eNursing Open Arena www.picta.se/enursing

  PICTA hanterade projektdelen eNursing Open Arena inom ramen för Vinnova UDI 1 projektet eNursing som leddes av Chalmers. Avsikten var att utvärdera om området/branschen kan utvecklas på samma positiva sätt som PICTA. Resultatet av denna projektdel var positivt, men projektkonsortiet valde ändå att avstå att gå vidare med en UDI 2 ansökan för hela projektet.

 • Prehosp State of Art

  En förstudie om prehospitala ICT-lösningar i utvalda EU-länder och nordamerika.

 • PrehospIT-Stroke Läs mer

  Målet med projektet var att skapa bättre förutsättningar för effektivare användning av ICT/eHälsa i den prehospitala sjukvården genom att lägga en grund för nationell harmonisering av semantisk och teknisk interoperabilitet. I projektet hanterades information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten hela vägen från larm till 112 till vård på rätt sjukhus. 

 • Prehospital identifiering av Sepsis - Förstudie

  Inom ramen för PICTA har en förstudie genomförts med syfte att kartlägga hur sepsis identifieras prehospitalt idag samt behovet och möjligheter för ett prehospitalt beslutstöd. Förstudien har mynnat ut i projektet PreSISe. 

 • Prehospital Testbädd - Förstudie

  Förstudie gällande befintliga testbäddar och behovet av en prehospital testbädd som kan simulera hela den prehospitala vårdkedjan och dess möjligheter att säkert och kostnadseffektivt användas för både forskning, test av nya metoder och system samt för produktutveckling.  

 • Trauma triage

  Trauma Triage var en förstudie om hur man kan implementera en ny triageringsalgoritm för trauma i den prehospitala sjukvården. Projektet bygger på forskning inom SAFER: Research Area Care & Rescue.

  Projektet fortsatte som ett examensarbete på Chalmers (Signaler och System). Detta resulterade i en komplett ICT-lösning, inkluderande app för ambulansbruk samt IT-infrastruktur för uppladdning, lagring och analys av insamlad data. Denna lösning skall vara grunden i en planerad studie i ambulansverksamheten.