Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt

Aktuella projekt

 • Prehospital Video i Samverkan - PreViS Läs mer

  PreVIS stärker samverkan mellan offentlig hälso- och sjukvårdsverksamhet, företag och akademi för nyttiggörande av videoteknik. 

  PreVIS är ett så kallat interregprojekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, vilket handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Samarbetspartners kommer från Sverige och Norge: PICTA, PreHospen vid Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola och Sykehuset i Innlandet.

 • Mobil Röntgen Läs mer

  Projektet omfattar en mobil enhet bemannad av en röntgensjuksköterska och utrustad med teknik och eget portabelt nätverk som möjliggör digital överföring av röntgenbilder direkt från boendet till läkare på sjukhus. Detta innebär snabbare diagnostisering, beslut om fortsatt handläggning och kan utföras helt på distans. 

 • Autumn Leaves - förbättrad falldetektion i nära vård Läs mer

  Projektet Autumn Leaves ska reducera tidsfördröjningar och öka precisionen i den prehospitala vårdprocessen för det stora samhällsproblemet fallskador. Snabbare handläggning med automatiskt larm från incident till larmcentral effektiviserar den medicinska handläggningen för en stor och skör patientgrupp. Projektet skapar förutsättningar för detta, men också ett ekosystem för innovation i näringsliv och sjukvård. 

 • PreTest - Prehospital Testbädd Läs mer

  PICTA driver projektet PreTest tillsammans flera viktiga samarbetspartner. En fullt utrustad ambulans för simuleringar och ljud- och bildupptagning, en ”plug&play” IT-testmiljö samt utrustning för videokonsultation är viktiga komponenter i det unika konceptet.

 • PreSISe - Prehospitalt AI-baserat BeslutsStöd för Identifiering av förhöjd sepsisrisk Läs mer

  PreSISe är ett långsiktigt projekt där ett AI-baserat beslutsstöd ska utvecklas och utvärderas för prehospital skattning av sepsisrisk. 

  En viktig del i projektet handlar om visualisering och nyttiggörande. Här ska sättet som beslutsstödet fungerar och hur resultaten presenteras och påverkar vårdprocessen, studeras och utvärderas tillsammans med verkliga användare. Som en viktig del i nyttiggörandet kommer frågor kring CE-märkning, ansvar och långsiktig förvaltning av data och beslutsstöd att studeras.

 • TEAPaN - Traffic Event Assesment, Prioritizing and Notification Läs mer

  Med uppkopplade individer och trafikmiljö skapas nya möjligheter till ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter - exempelvis att detektera, hantera och varna för "akuta" trafikincidenter som olyckor, djur på väg eller plötslig sjukdom. För att fullt ut kunna ta till vara möjligheterna krävs dock att grundläggande förutsättningar för samverkan mellan berörda samhälls- och kommersiella aktörer, såväl som illustrativa tillämpningar och erbjudanden, tillskapas. 

 • ViPHS (Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan) Läs mer

  ViPHS är ett projekt sprunget ur PrehospIT-projektet och gäller olika former av videostöd i den prehospitala strokekedjan. Ett antal olika möjligheter har identifierats, med videostreaming från ambulans som första tillämpning. Syftet är att förkorta tiden och öka precisionen i beslut rörande val av destination och terapi. 

 • Beslutningsstotte/Kon-Tiki - Artificiell intelligens för säkrare beslut i akutsjukvården Läs mer

  Högskolan i Borås har tillsammans med norska Høgskolen i Østfold som projektägare erhållit finansiering till projekt Beslutningsstotte/Kon-Tiki genom ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) och samarbetsprogrammet Interreg Sverige-Norge med drygt 20 miljoner kronor. Projektet sträcker sig över tre år och förutom projektägarna medverkar bl a Chalmers, PICTA och flera företag. I projektet ska olika aspekter av hur stora mängder historiska patientdata m.h.a. AI/machine learning kan användas för säkrare beslut i akuta sjukvårdssituationer t.ex. prehospitalt. 

 • Mi Amigo – digitaliserar mobil sjukvård Läs mer

  För att driva digitaliseringen har PICTA initierat projektet Mi Amigo. Syftet är att etablera en öppen visionsdriven triple-helix samverkansmiljö. Projektet ska tillse att långsiktiga och hållbara systeminnovationer verkställs regionalt, nationellt och internationellt utifrån en gemensam vision. Vidare att nya ekosystem för samverkan inom mobil sjukvård etableras. Mi Amigo leds av ett kärnteam bestående av ett antal samverkande regionala innovationsnoder med ett gemensamt nav, i regi av PICTA, för ledning och koordination. Mi Amigo är ett resultat av projektet Prehospital Arena.

Projekt under planering och utvärdering

Nedanstående projektuppslag har av PICTA identifierats som intressanta hos ett antal partners och är under utvärdering och planering. Är ni intresserade av att delta eller veta mer, hör av er till oss!

Projekt

 • Utökat info-stöd under framkörning

  Hur kan man erbjuda ambulanspersonalen ett utökat stöd under framkörning, t.ex. direkt kontakt med inlarmare eller patient?

 • PrehospIT II

  Hur tar vi resultaten från PrehospIT-stroke gällande teknisk och semantisk interoperabilitet vidare till nästa nivå?

  Den nationella ambulanssjukvården måste bli en integrerad del av den nationella digitaliseringen av Hälso- och sjukvården, och därmed Vision eHälsa 2025. I detta projekt skall detta arbete drivas tillsammans med relevanta aktörer.

 • X-border care I

  Prehospital vårdsamverkan över landsgränser.

 • X-border care II

  Prehospital vårdsamverkan över organisatoriska gränser.

Avslutade projekt

 • Prehospital Arena

  Inom ramen för Vinnovas utlysning Visionsdriven hälsa; förberedelseprojekt, har PICTA lett och genomfört en förstudie med syfte att kartlägga och diskutera framtidens prehospitala sjukvård och hur denna bör utvecklas för att motsvara de krav som kommer att ställas av en sjukvård i förändring mot ”En god och nära vård”.  Resultatet av förstudien ligger till grund för uppföljningsprojektet Mi Amigo (f d MoHCA)

 • PrehospIT-Stroke Läs mer

  Målet med projektet var att skapa bättre förutsättningar för effektivare användning av ICT/eHälsa i den prehospitala sjukvården genom att lägga en grund för nationell harmonisering av semantisk och teknisk interoperabilitet. I projektet hanterades information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten hela vägen från larm till 112 till vård på rätt sjukhus. 

 • Prehospital identifiering av Sepsis - Förstudie

  Inom ramen för PICTA har en förstudie genomförts med syfte att kartlägga hur sepsis identifieras prehospitalt idag samt behovet och möjligheter för ett prehospitalt beslutstöd. Förstudien har mynnat ut i projektet PreSISe. 

 • Prehospital Testbädd - Förstudie

  Förstudie gällande befintliga testbäddar och behovet av en prehospital testbädd som kan simulera hela den prehospitala vårdkedjan och dess möjligheter att säkert och kostnadseffektivt användas för både forskning, test av nya metoder och system samt för produktutveckling.  

 • Fler prehospitala SMF www.medtechwest.se

  Projektet inventerade möjligheterna, samt tog fram förslag på åtgärder, för att i Västsverige ytterligare stimulera samverkan, forskning, innovation etc. mellan akademi, näringsliv (SMF- små och medelstora företag) och vårdgivare/vårdansvariga inom det prehospitala området i vid mening – inte bara ICT. Projektet var ett samarbete med MedTech West.

 • Vårdteamen och dess IT-stöd; eNursing Open Arena www.picta.se/enursing

  PICTA hanterade projektdelen eNursing Open Arena inom ramen för Vinnova UDI 1 projektet eNursing som leddes av Chalmers. Avsikten var att utvärdera om området/branschen kan utvecklas på samma positiva sätt som PICTA. Resultatet av denna projektdel var positivt, men projektkonsortiet valde ändå att avstå att gå vidare med en UDI 2 ansökan för hela projektet.

 • First Responders - examensarbete

  Prehospital ICT som stöd till IVPA, sjöräddning och andra aktörer som är tidigt på plats vid sjukdom/incidenter men som har begränsad medicinsk kompetens.

 • Prehospital ICT - State of the Art

  En förstudie om prehospitala ICT-lösningar i utvalda EU-länder och Nordamerika.

 • Trauma triage

  Trauma Triage var en förstudie om hur man kan implementera en ny triageringsalgoritm för trauma i den prehospitala sjukvården. Projektet bygger på forskning inom SAFER: Research Area Care & Rescue.

  Projektet fortsatte som ett examensarbete på Chalmers (Signaler och System). Detta resulterade i en komplett ICT-lösning, inkluderande app för ambulansbruk samt IT-infrastruktur för uppladdning, lagring och analys av insamlade data. Denna lösning skall vara grunden i en planerad studie i ambulansverksamheten.