Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

PICTA blickar bakåt och satsar framåt!

Våren 2020 har inte liknat något annat vi varit vana vid eller har erfarenhet av. Trots de stora förändringar det inneburit med social distansering, arbete på distans och annat har vi inom PICTA ändå varit fullt sysselsatta. Naturligtvis har de kliniknära aktiviteterna gått ner kraftigt, och vårens planerade Metis Forum skjutits på framtiden, men samtidigt har vi kunnat ta tag i annat, till exempel strategi för framtiden, nätverksutveckling och design av nya projekt. Detta innebär också naturligt att man ser över vad som åstadkommits hittills i PICTAs snart 9-åriga resa, samt vart man ställer färdriktningen fortsättningsvis. Här vill vi dela med oss av dessa betraktelser.

År 2011 lanserade Vinnova programmet Utmaningsdriven Innovation (UDI). Samtidigt hade Bengt Arne Sjöqvist med 35 års erfarenhet av forskning, innovation, entreprenörskap, företagsbyggande och internationell företagsledning inom medicinteknik och eHälsa i bagaget konstaterat att nyttiggörandet av ny teknik i sjukvården går för långsamt, och att detta inte beror på teknikbrist. Detta problem borde man kunna göra något åt, och med tanke på Bengt Arnes stora nätverk inom prehospital sjukvård kändes just detta som ett lämpligt område att ge sig i kast med. 

Med stöd från Robert Sinclair, medicinsk rådgivare i Västra Götalandsregionen (VGR), och Bosse Norrhem på Lindholmen Science Park utformades en UDI-ansökan för projekt Metis. Sökande var VGR hälso- och sjukvård, med Bengt Arne som projektansvarig och projektledare. Medel beviljades och genom medverkan från ett 30-tal organisationer samt tilläggsfinansiering från Vinnova fanns 2014 ett underlag för etablering av en open innovation och SAFER trafiksäkerhetscenter influerad samverkansarena Prehospital ICT Arena (PICTA). Dessutom ett utkast till ett första projekt PreHospIT. Det fanns också ett forum för kunskapsutbyte på plats, Metis Forum. Frågan som kvarstod var dock - var ska arenan ha sin hemvist? Efter moget övervägande föll valet slutligen på Lindholmen Science Park, trots begränsningar i sjukvårds- och hälsokopplingar, men vars bärande idéer runt neutral samverkan, innovation och nyttiggörande i mycket stämde med PICTA. Från 2015 blev PICTA därför en del av Lindholmen Science Park. Samtidigt kom VGR Regional Utveckling in som delfinansiär. 

Efter etableringsfasen inleddes en utvecklings- och konsolideringsfas. Parallellt med Bengt Arnes åtaganden på Chalmers tekniska högskola och SAFER byggde han på deltid en projektportfölj, utvecklade Metis Forum samt stärkte den externa kommunikationen och samverkan med triple-helix aktörer regionalt och nationellt. Bengt Arnes ”multipla hattar” var här av stor betydelse eftersom PICTA nu snabbt fick access till många olika nätverk från skilda sfärer inom akademi, sjukvård, näringsliv, innovationsaktörer, intresseorganisationer och myndigheter. Vidare kunde aktiviteter inom olika sfärer lätt och naturligt kopplas samman och stärka varandra. Det blev så småningom också dags att se över bemanning för att konsolidera vad som uppnåtts samt trygga långsiktighet och fortsatt utveckling. Med utgångspunkt i formuleringen ”passion, kompetens och trovärdighet” söktes nya medarbetare, och under 2019 kom Hanna Maurin Söderholm och Glenn Larsson in i PICTA. Båda med ”multipla hattar”, kända sedan tidigare och med bra kunskap, nätverk och erfarenheter i bagaget för att bidra till att ta PICTA vidare in i nästa fas.

Under 2020 har nu den tredje fasen inletts - expansion och fortsatt uthållig utveckling. Konkret innebär detta en omformulering och expansion av fokusområdet, från prehospital till mobil sjukvård. Vidare att Hanna tar över som programansvarig och Bengt Arne stegvis avvecklar de operativa åtagandena och istället i ökande grad fokuserar på strategi och affärsutveckling. Plan finns också för ytterligare personalförstärkningar, bland annat en erfaren projektledare samt en kompetensperson med betydande erfarenhet av och insikt i Healthcare IT-marknaden.

Skiftet från prehospital- till mobil sjukvård faller sig helt naturligt i skenet av den utveckling vi nu ser komma. På ett nationellt plan kom till exempel under våren betänkandet i utredningen En God och Nära vård, vilket innebär att mer vård generellt ska ske utanför sjukhus - till exempel i hemmet. Som en av framgångsfaktorerna för denna omställning beskrivs den prehospitala- och mobila sjukvårdens roll som en integrerad del i vårdkedjan, behovet av interprofessionell forskning och mötesplatser för att öka utbytet och samverkan mellan olika discipliner, yrkesgrupper och hälso- och sjukvårdens båda huvudmän – regioner och kommuner. Vidare lyfts behovet av forskning om beslutsstöd, arbetssätt och metoder i relation till ökad digitalisering. 

Parallellt med denna omställning pågår en centralisering av specialiteter, ofta kopplat till akuta sjukdomstillstånd, vilka kräver hög precision i tidiga beslut i vårdprocesserna så att tidsspillan minimeras. PICTA har en viktig roll att fylla här och ska vara en nationell resurs vad gäller digitaliseringen i denna omställning. Redan idag agerar samt driver PICTA flera projekt och projektförslag som ligger helt i linje med detta. Den vision som styr verksamheten ”god, jämlik och optimal mobil sjukvård till alla” understryker detta. Att kunna erbjuda alla oavsett ålder, kön eller var de bor eller befinner sig en så optimal mobil sjukvård som möjligt är en mycket stor men också lättförståelig utmaning. En fungerande digitalisering är en nödvändig förutsättning, och här ska PICTA vara drivande.

Vill du vara med och bidra? Kontakta oss!