Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ledare - Bengt Arne Sjöqvist

Som de flesta känner till är PICTA en öppen neutral arena, en plattform, med visionen att driva aktiviteter som främjar utveckling och innovation inom prehospital ICT och eHälsa – att öka nyttiggörandet till vårdens, näringslivets och patienternas bästa.

Att arenan är öppen innebär att alla med intresse för, och en vilja att bidra till utvecklingen av, prehospital eHälsa/ICT är välkomna att medverka. De verktyg som används är möten, seminarier, workshops etc. inom ramen för Metis Forum, samt olika projekt definierade och utformade tillsammans med intressenterna. Ett bra exempel är projektet PrehospIT-stroke som jag återkommer till nedan. Detta var det första projekt som identifierats inom Metis Forum och som PICTA erhållit extern finansiering för till sitt genomförande. Idag är 20 PICTA intressenter med i detta projekt.

PICTA finansierar sin verksamhet via stöd från bl.a. VGR samt projekt. Sedan senast har grundfinansiering för PICTA in i 2018 garanterats. Det är VGR som beslutat att fortsatt stödja verksamheten. Ambitionen är att under denna period konsolidera verksamheten, bredda kompetensen, få fler involverade i basverksamheten, initiera fler projekt och inleda en internationalisering.

Två Metis Forum har genomförts sedan förra nyhetsbrevet – ett innan jul och ett i april. Till båda lyckades vi åter få ihop bra program med god spridning på innehållet. I december fokuserades på stroke och trauma, och i april diskuterades bl.a. inköp, tyska stroke-ambulanser och om trauma patienter i Sverige verkligen transporteras till rätt sjukhus och vårdnivå. Fortsatt är Metis Forum välbesökt, och med stor geografisk spridning bland deltagarna.

PrehospIT-stroke rullar vidare och har just nått en viktig milstolpe – genomförandet av Connectathon. Läs mer här. I övrigt så har styrgruppen beslutat om ett delvis förändrat upplägg av projektets slutfas. Istället för att genomföra fälttest i två steg, genomförs nu ett enda fälttest, och detta i form av en brett upplagd simuleringsstudie på ACDC i Skövde. I denna kommer ett större antal ambulansbesättningar, rekryterade från olika delar av landet, att ge sig i kast med olika strokefall - med och utan IT-stöd. Allt kommer att noggrant dokumenteras och kunna ligga till grund för t.ex. vetenskapliga artiklar, videos och presentationer. Målet är att kunna visa den stora nyttan med väl fungerande IT-stöd i jämförelse med hur arbetet idag normalt utförs, d.v.s. utan detta stöd. Detta sätt att göra utvärdering har många fördelar jämfört med att köra ”skarpt” i driftmiljö och med patienter. På samma sätt som att Connectathon var en ny företeelse i den prehospitala världen, tror vi att vi med dessa simuleringar också går i bräschen för hur man kan genomföra tester och utvärderingar till lägre kostnad, med högre precision och utan att tillföra onödiga risker för patienter. Naturligtvis innebär detta också att ”skarpa” försök och införande ges helt nya förutsättningar till framgång.

Utöver förändringen av fälttesterna i PrehospIT har det också beslutats att bryta ut huvudparten av de video-relaterade delarna av projektet till ett nytt projekt VIPHS, Videostöd i den prehospitala vårdkedjan. Detta projekt är nu i en design-fas, vilket innebär att intressenter utöver de som redan är med i planeringen fortfarande kan ta kontakt för eventuell medverkan. Även i detta projekt kommer simulering att ingå som en viktig delkomponent. Under våren har PICTA också engagerat sig i ett projekt som leds av MedTechWest. Detta syftar till att identifiera och engagera små och medelstora företag med intresse för det prehospitala området i medicintekniska forskningssamarbeten med MedTechWest. Om någon läsare känner sig ”träffad” är det bara att höra av sig.

PICTA har också under våren i egen regi initierat två förstudier. Den ena gäller en inventering av ”state of the art” för ICT användning i ambulanssjukvård i våra grannländer, utvalda EU länder samt Nordamerika. Studien kommer bl.a. att presenteras i samband med Metis Forum under hösten.

Den andra förstudien gäller en demonstrator till förbättrat trauma-triageringsverktyg. Algoritmerna i detta verktyg har utarbetats inom SAFER, centrat för trafik och fordonssäkerhet, och avsikten är att med demonstratorn som grund skapa förutsättningar för en planerad klinisk utvärdering.

I PICTA har vi ett antal ytterligare projekt i pipeline, bl.a. ett med fokus på First Responders i glesbygd och på svårtillgängliga platser, och vi hoppas kunna börja bearbeta dessa i en inte alltför avlägsen framtid.

Därmed önskar jag alla först en härlig sommar! För att se uppdateringar gällande Metis Forum se här

Med vänlig hälsning
BAS

Hitta mig på LinkedIn