Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Första rekommendationer från projektet PrehospIT - Stroke

Projekt PrehospIT- Stroke har nu avslutat första fasen och efter analys och dialog med projektparterna har en första rekommendation för harmonisering arbetats fram. Slutmålet är att utveckla ett gemensamt sätt att hantera information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten, från larm till 112 till vård på rätt sjukhus.

Målet för det nationella samverkansprojektet PrehospIT-Stroke, som drivs inom ramen för PICTA, är att skapa bättre förutsättningar för effektiv användning av IT/eHälsa i den prehospitala sjukvården. Projektfokus är att lägga en grund för harmonisering av semantisk och teknisk interoperabilitet, med den akuta strokekedjan som första tillämpningsfall. På sikt skall detta leda till bättre IT-stöd och lösningar i det akuta skedet såväl som i uppföljning, verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring på lokal och nationell nivå. 

I projektet medverkar Lindholmen Science Park, Ortivus, SAAB, InterSystems, Cerner, SOS Alarmering, MedITeQ, Sahlgrenska Univ. Sjukhuset, NU-sjukvården, VGR, Norrbottens Läns Landsting, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Halland, Landstinget Västmanland, Chalmers och Högskolan i Borås.

Fas ett klar

Projektet har nu avslutat fas ett som inkluderat processkartläggning av den akuta strokekedjan, inventering av process- och beslutsstöd, samt standarder och de-facto standarder kring semantik och interoperabilitet. Efter analys och dialog med projektparterna har en första rekommendation för harmonisering utarbetats.

Med rekommendationen och definierade ”use case” som grund har nästa projektfas startat – praktiska tester i labbmiljö med existerande produkter som grund. Dessa genomförs i samverkan mellan medverkande företag i ”IHE-anda” och med Connectathon som förebild. Resultaten från denna skall sedan ligga till grund för de praktiska fälttesterna och utvärderingarna som är sista delen i projektet.

Rekomendationer

Tidigt i analysarbetet konstaterades att det var viktigt att så långt som möjligt ansluta till internationella trender och fungerande, helst beprövade, lösningar. Vidare att kraftigt begränsa inslaget av ”egna” lösningar och istället prioritera anpassning av fungerande lösningar.

Detta innebar att ledord som HL7, Snomed CT och IHE blev viktiga. En nyckelfråga var att finna en datarepresentation och ontologi som stödjer alla de prehospitala behoven. Genom samverkan med FLISA och SLAS skapades kontakt med det samnordiska projektet Nordic EMS-data där man valt att arbeta med amerikanska NEMSIS som grund. NEMSIS stöds bl.a. av NHTSA och kopplar mot såväl HL7 som Snomed CT, samt en modell för regelbunden utveckling och support.

Praktiskt innebär detta att PrehospIT-Stroke kommer att inom stroke-området utvärdera NEMSIS som grund för IT-baserad samverkan och utveckling i den prehospitala sjukvården. Därmed utökas användningsområdet för NEMSIS - från att i huvudsak använts för uppföljning till att även inkludera stöd för interoperabilitet i realtid.

Sammanfattningsvis innebär detta att projektet efter projektfas ett rekommenderar att NEMSIS, Snomed CT och HL7 används som grund för ökad interoperabilitet i den prehospitala sjukvården. I nästa projektfas skall detta testas praktiskt i labbmiljö.

Länkar:

http://www.nemsis.org

http://www.ihe.net

www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/snomed-ct

http://www.hl7.se

http://www.flisa.nu