Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Engagerad workshop kring nyttiggörande av AI i sjukvården

Det var fulltecknat och stort engagemang på PICTA:s första workshop i fokusgruppen Kliniska beslutsstöd. De drygt 30 deltagarna diskuterade såväl framtida tillämpningar av AI i sjukvården som utmaningarna runt nyttiggörande, regulatoriska frågor och tillgång på användbara data av tillräcklig mängd.
Johanna Bergman, PICTA

Allt som togs upp har avgörande betydelse för att denna spännande teknik verkligen skall komma vården och patienterna till godo. Alla svar kunde naturligtvis inte ges, men nu är bollen i rullning och kommande workshops får ta det hela vidare.

Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig PICTA, inledde och hälsade alla välkomna, samt presenterade Lindholmen Science Park och PICTA. Här nämndes också den nyligen offentliggjorda nationella AI-satsning som skall lokaliseras till Lindholmen och där hälsa och sjukvård är några utpekade tillämpningsområden.

Stefan Candefjord från Chalmers gav en introduktion till AI och Johanna Bergman, PICTA, presenterade bakgrunden till workshopen. Arbetet med det nya PICTA projektet PreSISe (Prehospitalt beslutsstöd för identifiering av sepsisrisk) har på ett mycket tydligt sätt lyft fram flera av de generella och grundläggande frågeställningar som finns då AI-tekniken skall rullas ut på bred front och praktiskt nyttiggöras i vården – i detta fall den prehospitala. Dessa frågeställningar är grunden för workshopen.

Att det börjar hända saker kring AI i sjukvården är det ingen tvekan om. När det kommer till bildanalys och automatisk triagering finns både svenska och internationella exempel där AI-lösningar är införda eller nära införande i klinisk verklighet. På ett mer visionärt plan presenterades tankar som ”AI är min läkare” och ”50% egenvård 2030”. Att utvecklingen måste ske stegvis och lösningarna i en nära framtid handlar om AI som stöd för befintlig vårdpersonal, t.ex. i form av beslutsstöd, var de flesta överens om.

ws2.jpg

Mats Artursson, utredare på Läkemedelsverket presenterade vad regelverket säger om CE-märkning av AI, hur det ser ut i Sverige och internationellt samt det arbete som pågår inom EU. Mats tog bland annat upp att regelverken har svårt att hänga med den snabba tekniska utvecklingen och utmaningen i att hantera system som är så komplexa att man inte längre kan förklara i detalj hur de fungerar.  Ett återkommande tema var ansvarsfrågan, vem är ansvarig för det medicinska beslutet och vem ansvarar för kvalitetssäkring av data? Även kliniska prövningar och dilemmat mellan krav på spårbarhet och anonymisering av data diskuterades.

Efter en välbehövlig kaffepaus var det dags för nästa fokusområde, hur AI-baserade lösningar ska komma till nytta i vården och hur medicinsk kunskap ska spridas när den finns inbyggd i ett system. Johanna Bergman presenterade hur tankarna går i PreSISe-projektet och poängterade vikten av att den här typen av lösningar behöver hanteras nationellt och gemensamt. Douglas Spangler, projektledare på Akademiska Sjukhuset i Uppsala pratade om Open Source och vilken roll detta arbetssätt kan ha i tillgängliggörandet av AI-lösningar i sjukvården. Transparens och öppenhet var två nyckelord.

Efterföljande diskussioner handlade om ägarskap och förvaltning av data och algoritmer, samt hur affärsmodellen ska se ut för den här typen av system. Modeller där sjukvården står för både data och algoritmer diskuterades. Företagens roll i en sådan modell skulle kunna vara att utveckla effektiva arbetssätt med mjukvara, visualisering, användargränssnitt, konsulttjänster och utbildning snarare än att tillhandahålla algoritmer.

Deltagarna speglade verkligen det breda intresset för AI. Representanter från sjukvård, akademi och näringsliv fanns på plats – alla med ambitionen att finna gemensamma vägar för hur AI-baserade lösningar ska komma till verklig nytta och spridning i sjukvården.

Sammanfattningsvis en lyckad workshop och en bra start på PICTA:s nya initiativ med fokusgrupper – fortsättning följer!

Mötesanteckningar kommer distribueras till deltagarna

Presentationerna från dagen finns här

Nästa träff blir höstens Metis Forum, preliminärt datum: 26/9

Läs mer om PreSISe-projektet här

Läs mer om AI-satsningen här