Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nya prehospitala möjligheter på Metis Forum

Huvudtemat var "First responders" på årets andra Metis Forum. Även AI samt standarder inom den prehospitala vården diskuteras. Deltagare från hela landet var inresta för att delta.

John Kroon från SwyMed telemedicine i Nederländerna presenterade, hur deras mjukvarulösning med en nätverkseffektiv mjukvara fungerar, även på svårtillgängliga platser, med tillämpningar som strokebedömning via video och triagering.

-Syftet är att möjliggöra att när något inträffar, att vi får "rätt ögon" på patienten första gången, och så snart som möjligt, sa John.

Johanna Bergman, PICTA, gav en uppdatering kring fokusgruppen inom kliniska beslutsstöd och rapporterade bland annat från vårens workshop och den nya nationella AI-satsningen på Lindholmen, AI Innovation of Sweden. Temat AI togs vidare av Peter Larsson från Advectas, som presenterade tillämpningar både generellt inom sjukvård och prehospitalt. 

Britt Marie Nordström från akutsjukvården Västerbotten och Ottmar Cronie, Umeå Univeristet, presenterade ett projekt där AI ska användas för bättre resursoptimering av ambulanser.

- Man förutsätter ofta att det är mer resurser som ska till, men dom pengarna finns inte. Vi måste använda resurserna på ett annat sätt. I industrin testar man innan man gör förändringar, inom sjukvården gör man förändringar och ser vad som händer, varför detta projekt är viktigt, beskrev Britt Marie.

- Det är en dröm att som matematiker få tillgång till all den data som genereras vid varje samtal till larmcentralen, kommenterade Ottmar. Han beskrev hur datadrivna och självuppdaterande statistiska simulerings- och optimeringsmodeller ska hjälpa till både vid ruttning och planering samt för att prognostisera över tid. 

Temat kring så kallade "First Responders" inleddes med att Thomas Arvidsson och Olle Myrberg berättade om utmaningar och behov kopplade till Räddningsvärnet på den lilla ön Åstol i Bohuslän. Ön har omkring 100 åretruntboende och så många som 1000 boende på sommaren. Enda sättet att ta sig till ön är med färja och regionens nya stora ambulanser får inte plats på denna.  Räddningsvärnet på Åstol har en IVPA-verksamhet som bland annat nyttjar en egenbyggd transportvagn för att möjliggöra transport av patienter till och på färjan. Ett flertal utmaningar presenterades och e-hälsa kan nog vara ett verktyg att bemöta vissa av dessa. 

Fredrik Forsman från Chalmers och Sjöräddningen fokuserade sin presentation på vad det innebär det att vara frivillig längst ut på linan i en frivillig räddande organisation. Det finns ungefär 70st räddningsstationer över hela landet och ungefär 2100 frivilliga engagerade i sjöräddningen. 

Marie Nordgren, Region Jämtland presenterade fjällräddningens arbete och betonade vikten av att kunna miljön. 

- Vi vill inte ha ut sjukvårdspersonal som inte är vana vid miljön, det försvårar bara arbetet, sa Marie.

Även på fjället varierar invånarantalet stort över året, och allt fler fjällturister kommer dåligt förberedda och har dålig utrustning och kompetens vilket ökar antalet räddningar. Vintertid är det främst skoterolyckor och skidolyckor som ofta innebär stora trauman. På somrarna handlar det framförallt om svåra markräddningar. Utmaningarna och behoven, samt tänkbara eHälso-lösningar är i stor utsträckning liknande de som gäller för sjöräddningen.

Att det är viktigt att förstå kontexten och miljön var något som Anders Jonsson från FömedC och Försvarsmedicin också betonade. Anders berättade bland annat om vilka nya typer av krigsskador som man kommer möta samt hur sjukvården ska klara om det plötsligt blir många skadade tillexempel vid ett terrordåd.

-Behovet av snabb, tidig och korrekt första bedömning är oerhört viktig. En särskild utmaning är sviktande kommunikationsnät – man kan inte förlita sig på att det finns täckning och förbindelse. Prehospitala beslutsstöd måste därför kunna fungera autonomt, sa Anders.

Som avslutning på First Responder-temat presenterade Cecilia Wegnelius från Sjöfartsverket projektet SamSAR (samverkan search and rescue), vilket på ett bra sätt sammanfattade utmaningarna från både fjäll- och sjöräddning. Syftet med projektet är att undersöka hur Sverige ska bli bättre på att ta hand om skadade och sjuka, långt ifrån hälso- och sjukvård i vad man valt att kalla oländig miljö. 

Avslutningsvis pratade Douglas Spangler, Uppsala läns landsting, om hur NEMSIS kan fungera som en standard även för svensk ambulanssjukvård. Petter Wolff, Chorus, följde upp med att lyfta fram vikten av standarder och hur FHIR kommer bli en viktig pusselbit för att nå en sammanhållen vårdmiljö.

Bengt Arne Sjöqvist rundade av med att bjuda in till vidare diskussioner kring detta, samt för att undersöka möjligheterna att göra ett nytt gemensamt projekt kopplat till standarder för den prehospitala vården – ett PrehospIT 2. 

Presentationer från dagen hittar du här