Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ett rullande forskningslabb för mobil sjukvård

En fullt IT-utrustad ambulans är den rullande testmiljön där ambulanssjukvård, forskning och näringsliv kan mötas för att utveckla och gemensamt prova ut teknik och simulera arbetsprocesser. Verktyg som videouppkoppling och digitala beslutsstöd gör vården mobil och handlingskraftig. ​​

Sjukvården står i inledningen till en genomgripande och nödvändig digitalisering. Som en del i den omställningen har en ambulans från Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagits i drift som fullskalig testambulans och börjat utrustas med IT-lösningar. Syftet är att utveckla ambulanssjukvårdens digitala stöd. Ambulansen används nu som testmiljö för flera forskningsprojekt inom prehospital vård, där bland andra forskare från Chalmers, Högskolan i Borås, Sahlgrenska sjukhuset och Sahlgrenska akademin ingår.

Akuta tillstånd kräver snabba beslut och rätt insatser
– Jag ser mycket positivt på att vi kan jobba så här nära forskarna för att utveckla teknik och arbetssätt som fungerar tillsammans, säger Elisabet Hammar, som är verksamhetschef för ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det handlar om att ge ambulanspersonalen rätt stöd för att tidigt kunna bedöma patientens vårdbehov, sätta in rätt insatser och avgöra om och vart patienten ska föras vidare för vård.

En ambulans är så mycket mer än ett fordon för transport av patienter. Om rätt behandling påbörjas redan på väg till sjukhus kan det vara livsavgörande för patienten och påverka hela den efterföljande vårdkedjan. Betydligt fler än hälften av de allvarligaste sjukdomsfallen, som akut hjärtinfarkt, stroke, trauma och sepsis, tas först om hand inom ambulanssjukvården. Dessa grupper utgör över 100 000 patienter per år i Sverige med en dödlighet på över 20%.

Det första rullande forskningslabbet för mobil sjukvård
– Testambulansen är ett unikt koncept, säger Bengt Arne Sjöqvist, docent vid institutionen för elektroteknik på Chalmers samt initiativtagare och programansvarig för Prehospital ICT Arena, PICTA, på Lindholmen Science Park. Genom att skapa en mobil testbädd för den prehospitala vården öppnas helt nya möjligheter. Här kan vi bedriva forskning, utföra tester och utveckla såväl nya produkter som arbetsprocesser. I projektet deltar intressenter från sjukvården, den akademiska världen och näringslivet. Genom att ambulansen är mobil kan vi också ta oss ut till dem vi samarbetar med.

Ambulansen är ett extrafordon i Sahlgrenskas ordinarie ambulansverksamhet som specialutrustats med IT-lösningar och kamerateknik. Inom kort kommer Västra Götalandsregionens IT-miljö att anslutas, vilket exempelvis gör det möjligt att videosända direkt från ambulans till sjukhus. Specialister kan då stötta ambulanspersonalen med rådgivning på distans, samtidigt som patientdata och annan relevant information kan överföras och delas.

Realistiska simuleringar i full skala
– Vi kommer att kunna göra fullskaliga och realistiska simuleringar, från utalarmering till avlämning, med digital uppkoppling mot sjukhusexperter och system, säger Bengt Arne Sjöqvist. Dessutom har forskarna vid behov en egen parallell IT-miljö för utveckling och tester. Under simuleringarna kan fiktiva patientjournaler användas, men i skarpt läge kommer personalen att ha tillgång till patientens journaluppgifter direkt i ambulansen.

Att utforma lösningar som bygger på mobil kommunikation innebär särskilda utmaningar. I de fall tekniken eller uppkopplingen av någon anledning inte skulle fungera, vilket någon gång kommer att inträffa, ska alltid en reservplan finnas klar.

– Ett alternativ kan då exempelvis vara att återgå till tidigare rutiner. Patienternas säkerhet och vård är alltid högsta prioritet, säger Bengt Arne Sjöqvist.

För att kunna analysera hur väl teknik och arbetsprocesser fungerar tillsammans ska ytterligare kameror installeras i testambulansen. Till skillnad från övrig kamerateknik har dessa kameror inte till uppgift att dokumentera patientens tillstånd utan registrerar istället hur ambulanspersonalen använder beslutsstöd och andra tekniska hjälpmedel.

Delaktighet som väcker nytänkande
– Det är jättevärdefullt för oss att vara delaktiga i lösningarna som tas fram, säger Elisabet Hammar. Istället för att bli serverade en färdig lösning kan vi vara med och påverka ur ett användarperspektiv. Eftersom tekniken provas ut i den verkliga miljön, i en vanlig men extrautrustad ambulans, sker det under väldigt realistiska former för ambulanspersonalen. Det lockar fram kloka idéer och ett utvecklingstänkande även hos oss. Dessutom ser vi redan innan ett införande hur vårt arbete kommer att påverkas och hur vi kan förbereda oss inför det.

– Vi har troligen bara sett början på de möjligheter som digitaliseringen innebär för vården, fortsätter Elisabet Hammar. Sjukvården blir allt mer specialiserad samtidigt som vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Digital teknik kan då hjälpa oss att jobba smartare för att lösa de utmaningar som den offentliga sjukvården står inför.

– Jag ser helt klart att tekniken som vi nu provar i testambulansen kan bli användbar för många fler aktörer inom mobil sjukvård, både för akuta tillstånd och inom hemsjukvården, säger Bengt Arne Sjöqvist. Det handlar i slutändan om att använda sjukvårdens begränsade resurser optimalt för att patienter ska få rätt vård i rätt tid.

Läs artikeln i sin helhet på chalmers.se